Obojživelníci, plazi a lidé

Cílem projektu je vytvoření místní, regionální a národní sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center, které vedle obecných environmentálních problémů budou specializovaná na dosud neprávem opomíjené obojživelníky a plazy. Realizace projektu přinese zvýšení informovanosti veřejnosti prostřednictvím kvalitní environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Význam a jedinečnost předkládaného projektu spočívá ve vytvoření sítě ekocenter v rámci České republiky a zároveň ve specializaci center na živočišné skupiny, na které se žádná síť center v České republice nezaměřuje.

Cílovými skupinami jsou děti mateřských škol, žáci základních a středních škol, zájmové skupiny dětí, NNO, spolky, veřejná správa, široká veřejnost.

Hlavními aktivitami jsou vzdělávací programy, přednášky, exkurze, soutěže, výstavy a poskytování ekoporadenství.

Projekt je realizován v době od 1. června 2010 do 31. května 2012 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Příjemcem podpory je Muzeum přírody Český ráj o. s.,

partnery jsou Hamerský potok o. s. Jindřichův Hradec, ZO ČSOP Alces Ostrava, Sdružení Lacerta Písečná, Město Železnice, Česká herpetologická společnost, Stanice přírodovědců DDM hl.m. Prahy.