Jindřišské údolí

Charakteristika

Údolí je významné výskytem suťových lesů, jedlin, reliktních borů a přítomností chráněných rostlin a živočichů. Na pozemcích ČSOP se například vyskytuje bazanovec kytkokvětý, bledule jarní a dřípatka horská. Významný je z hlediska dané oblasti i výskyt omanu hnidáku, kapradě rozložené, jaterníku podléšky či lýkovce jedovatého. Z chráněných nebo jinak významných druhů živočichů zde můžete zahlédnout například škebli velevruba malířského, rosničku zelenou, užovku obojkovou, slepýše obecného, z ptáků výra velkého, ledňáčka říčního, čápa černého nebo skorce vodního. Zajímavé výsledky přináší výzkum motýlů či hub v údolí. Mimo jiné zde byl zaznamenán výskyt můry blýskavky černopásé, která byla v Jižních Čechách hlášena předtím naposledy v letech 1950-1953. Z hub zde byla zaznamenána například vzácná hlívička jedlová a zajímavě vyhlížející ale jinak poměrně hojná klihatka černá.

Ochrana

Přes určité pokusy v minulosti, není toto území žádným způsobem chráněno.

Poloha

Pozemky se rozkládají podél Hamerského potoka mezi obcemi Jindřiš a Blažejov.

Celková výměra

9,3 ha.

Cíl

Cílem je zachovat současnou rozmanitost a druhovou pestrost v údolí. V cenných společenstvech jedlin a suťového lesa omezujeme zásahy na nezbytné minimum – především na mechanickou ochranu semenáčků jedle před okusem zvěří. Naproti tomu nepůvodní smrk se snažíme eliminovat. Cílem je přeměna smrkové monokultury na druhově pestrý smíšený les. Část nivních luk pravidelně kosíme, jinou ponecháváme přirozenému vývoji, tedy postupnému zarůstání lužním lesem. Na jedné z luk budujeme soustavu tůní, vytvářejících prostředí vhodné pro obojživelníky a vodní bezobratlé živočichy.

Poznámka

Pozemky vykoupil Český svaz ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu. Údolím Vás provede Jindrova naučná stezka, která je určena malým i velkým zájemcům.